Ostatnia wola, czyli jak napisać prawidłowy testament?

testament
Standardowy

Osoby po sześćdziesiątce często mimo, iż mają przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia chcą zabezpieczyć przeszłość swoich bliskich poprzez swój majątek. Dlatego też sporządzają testament, czyli swoją ostatnią wolę, w której wydają dyspozycje bliskim oraz stwierdzają prawnie komu przypadnie ich majątek po ich śmierci.

Jak sporządzić zgodny z prawem, ważny testament?

Aby testament był ważny dokumentem dla sądu muszą być spełnione pewne podstawowe, formalne wymagania.

Napisany odręcznie testament

Pierwszym wymogiem jaki musi być spełniony, aby sąd nie kwestionował ważności testamentu jest konieczność jego odręcznego napisania. Testament napisany na komputerze, czy maszynie do pisania może być podważony, ponieważ w każdej chwili przy odpowiednich zabiegach można dodrukować lub dopisać odpowiedni zapis testamentu. W przypadku zapisuj odręcznego mamy pewność że testament został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną, co może potwierdzić ekspertyza grafologiczna, a dodatkowo po tej śmierci osoby, będzie bardzo trudno cokolwiek dopisać, chyba że ktoś jest naprawdę wybitnym fałszerzem.

Podpisanie ostatniej woli

Kolejnym wymogiem formalny, które jest obowiązkowy w przypadku testamentu jest odręczny podpis tego dokumentu. Nie musi być on czytelny, może to być również parafka, ważne żeby było pewne, że dokument został potwierdzony przez twórcę testamentu. Podpisem może być również zwrot, który umożliwi potwierdzenie osoby, która sporządziła ostatnią wolę np. Twój ojciec.

Data stworzenia testamentu

Testament jako dokument powinien być opatrzony datą dania, w którym był sporządzany, jednak nie jest wymóg niezbędny. Jeśli nie zamieścimy daty w testamencie po naszej śmierci sąd nie będzie mógł wziąć tego braku jako podstawę do unieważnienia dokumentu.

Samodzielność testamentu

Innym elementem, który może wpłynąć na ważność testamentu jest jego samodzielność. W testamencie nie mogą być uwzględnione dwie lub więcej osoby np. Oboje rodzice. Spisana ostatnia wola może dotyczyć tylko majątku i osoby, która pisze testament. Jeśli testament ujmuje w swojej treści więcej osób, wówczas sąd może uznać taki dokument za nieważny.

Warunki i terminy w ostatniej woli

Testament, aby był w ważny nie może także posiadać terminów oraz warunków pod jakimi dane osoby otrzymają majątek osoby piszącej go. np. syn otrzyma dom, pod warunkiem ślubu. Takie elementy umieszczone w testamencie również dyskredytują ten dokument i sprawiają że staje się nie ważny. Jedyny przypadek w którym testament zawierający warunki lub daty będzie ważny występuje wtedy kiedy warunki lub daty zostały wypełnione lub minęły przed otwarcie testamentu.

Określenie spadkobierców

Najważniejszym elementem w ostatniej woli zmarłego jest oczywiście określenie spadkobierców oraz majątku jaki otrzymają. W tym przypadku najlepiej określić osobę dziedziczącą z imienia i nazwiska podając przy niej opis spadku jaki otrzymuje. Możemy podzielić majątek w postaci procentów lub części lub też przypisać konkretne rzeczy lub dobra do dla danej osoby.

Testament oprócz określenia spadkobierców i majątku jaki im zapisujemy może zawierać również zapisy oraz polecenia. Zapisy są to zobowiązania dla danych osób, które mają przekazać część odziedziczonego majątku osobie trzeciej. np. cały majątek przekazuje synowi, ale zobowiązuje go do przekazania domu w górach siostrze. Polecenia natomiast ma zadanie zobowiązać daną osobę ujętą w testamencie do określonego zachowania  lub też nie podejmowania określonych działań. Polecenia nie muszą być wykonywane jeśli dotyczy wyłącznie zachowania spadkobiercy.

Jeśli chcemy mieć 100% pewność że sporządzony przez nas testament będzie ważny, a zapisy  w nim sporządzone będą miały moc prawną, warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, który dodatkowo będzie mógł również potwierdzić ważność dokumentu lub go przechować do momentu śmierci danej osoby. Wówczas Prawnik będzie reprezentował nas przed sądem i gwarantował autentyczności testamentu.

Chcesz uzyskać pomoc prawną? Wybierz porady prawne Płock.

Umowy cywilnoprawne – umowa o dzieło, umowa zlecenie

umowy cywilnoprawne
Standardowy

 W Polsce w ostatnim czasie popularne stały się umowy cywilnoprawne, które w mediach określane są mianem umów śmieciowych. Jednak czy umowy cywilnoprawne faktycznie są zawsze niekorzystne dla pracowników? Te i inne zagadnienia związane z umowa o dzieło oraz umowami zlecenie postaram się przybliżyć w tym artykule.

Co to jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna w polskim prawie istnieje w dwóch formach: umowy o dzieło oraz umowy zlecenie. Umowy te nie są objęte kodeksem pracy, dlatego zatrudnionym na te umowy osobom nie przysługują takie same prawa jak osobom, które pełnią stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę. W przypadku jakichkolwiek sporów rozstrzygane są one na podstawie kodeksu cywilnego. W przypadku umów cywilnoprawnych nie mówimy o pracowniku, pracodawcy i stosunku pracy, tylko o zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, która jest umową między dwoma stronami na wykonanie określonej czynności, zadania (art. 734 – 751 kc). Umowa zlecenie często stosowana jest przez pracodawców, w celu ograniczenia kosztów związanych z ZUS, jednak jeśli stwierdzony zostanie stosunek pracy (z zawartej umowy wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w warunkach nadzoru, w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę), wówczas pracodawca musi liczyć się z karą w wysokości od 1000 do 30 000 zł na mocy art. 281 Kodeksu pracy.

W umowie zleceni muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • strony podpisujące umowę
  • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy
  • czas trwania zlecenia oraz kwotę wynagrodzenia za jego wykonanie

Dodatkowo w przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanego zlecenia oraz nie może go przekazać do wykonania osobom trzecim, co jest głównym czynnikiem odróżniającym umowę zlecenie od umowy o dzieło.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to kolejna forma umowy cywilnoprawnej, która częsta jest wykorzystywana przez firmy w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania. W przypadku umowy o dzieło zleceniobiorca ma jasno określony cel w postaci „dzieła”, które mus wykonać (art. 627 – 646 kc). Dzieło to musi mieć chociaż częściowo charakter materialny, czyli musi dać się określić w miejscu oraz czasie, a za jego efekt w całości odpowiada zleceniobiorca. Dodatkowo w przypadku umowy o dzieło zleceniobiorca może przekazać zlecenie osobom trzecim do realizacji, chyba że w umowie zostanie to wyraźnie zastrzeżone.

Dodatkowo umowa o dzieło to najbardziej korzystna forma umowy ze względu na wynagrodzenie netto, które jest najwyższy w porównaniu z umową o pracę, czy umową zlecenie.

Korzyści z umów cywilnoprawnych

Obie formy umów cywilnoprawnych omówionych powyżej wbrew pozorom są korzystne nie tylko dla pracodawcy, który ogranicza koszty związane z zatrudnieniem pracownika, ale także dla zleceniobiorcy, który w przypadku umowy zlecenie może zrezygnować z odprowadzania składek ZUS zwiększając w ten sposób swoje wynagrodzenie. Dodatkowo w przypadku umów zlecenie oraz umów o dzieło mamy większą swobodę działania, ponieważ nie mamy nadzoru pracodawcy, a dodatkowo możemy w każdym momencie wypowiedzieć umowę, chyba że treść umowy stanowi inaczej.

Umowy cywilnoprawne są najbardziej korzystne dla osób dorabiających sobie, które mają już umowę o pracę oraz studentów do 26 roku życia bo dodatkowo w przypadku zawarcia takiej umowy są zwolnieni z odprowadzania składki chorobowej od wynagrodzenia, dzięki czemu otrzymują wyższe wynagrodzenie netto.

Jeśli jednak chcemy upewnić się czy dana umowa cywilnoprawna będzie dla nas w 100% korzystna i czy na pewno nie zachodzi tam stosunek pracy może zwrócić się o pomoc do najbliższej kancelarii prawnej. Prawnik  rozstrzygnie, czy jest ona zgodna z prawem i korzysta dla obu ze stron.