Wypowiedzenie umowy o pracę – art. 52 kodeksu pracy

wypowiedzenie umowy
Standardowy

Rynek pracy ze względu na niskie zarobki charakteryzuje się często migracją pracowników z jednego przedsiębiorstwa do drugiego. Niestety nie zawsze pracownicy dobrowolnie opuszczają stanowisko, ponieważ często umowa o pracę rozwiązywana jest z nim w oparciu o artykuł 52 Kodeksu Pracy.

Art 52 Kodeksu Pracy

„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”

Artykuł 52 Kodeksu Pracy, który został ogłoszony i wprowadzony w życie 1974 roku, a obowiązuje do dziś mówi o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, jeśli rozwiązanie umowy następuje z winy pracownika.

Wina ta określona jest w paragrafie pierwszym artykuły 52 i może wynikać z:

 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Co to jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

W przypadku pkt. 1 naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych może by nie stosowanie się do przepisów BHP na stanowisku pracy, nie wykonywane swoich obowiązków, niedbalstwo lub inne działanie, które może narazić pracodawcę na szkodę. Nie zawsze szkoda musi dojść do skutku, aby można było rozwiązać umowę o pracę w ramach Art 52 Kodeksu Pracy wystarczy samo zagrożenie możliwością wyrządzenia szkody lub narażenia na straty pracodawcy.

Naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może być też nie stawianie się na stanowisku pracy bez usprawiedliwienia tego faktu lub też wykonywanie swojej pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku stwierdzenia tego faktu pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Ten pkt artykułu 52 nie budzi większych wątpliwości i jest wręcz oczywisty. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika jeśli ten popełni przestępstwo w czasie trwania stosunku pracy, kiedy popełnione przestępstwo dyskwalifikuje go do wykonywania pracy na obecny stanowisku np. popełnił przestępstwo kradzieży, a pracuje na stanowisku ochroniarz, oraz kiedy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Kiedy następuje zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku?

Ten przypadek najłatwiej zobrazować na przykładzie kierowcy zawodowego. Uprawnieniem niezbędnym do wykonywania stosunku pracy jest w jego przypadku prawo jazdy. W przypadku kiedy straci on prawo jazdy za zgromadzone punkty karne lub jazdę pod wpływem alkoholu pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę w ramach Art. 52 Kodeksu pracy.

Miesiąc na zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Paragraf drugi Art 52 mówi o tym że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jeśli upłyną miesiąc od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Oznacza to że jeśli pracodawca wie od ponad miesiąca o zdarzeniu, które uprawniałoby do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika,  nie może on już rozwiązać umowy w ramach Art. 52 Kodeksu Pracy.

Opinia związków zawodowych niezbędna do zwolnienia w ramach Art. 52

Paragraf trzeci artykułu 52 mówi o konieczności zasięgnięciu opinii na temat zasadności zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę u związków zawodowych działających na . Związki zawodowe działające w danej firmie mają 3 dni na wyrażenie swojej opinii. Konieczność zasięgnięcia opinii związków zawodowych dotyczy zarówno osób zatrudnionych na umowę na czas określony jak i nie określony, a także osób, które nie należą do związków lecz znajdują się pod ich ochroną, która określona jest w art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).

Opinia związków zawodowych bez względu na jej treść nie ma jednak wpływu na zwolnienie lub pozostanie na stanowisku pracy pracownik, o czym decyduje wyłącznie pracodawca.

Pisemne uzasadnienie decyzji

Pracodawca dokonują zwolnienia w ramach Art 52 powinien przedstawić pracownikowi pisemne uzasadnienie, w innym przypadku pracownik po wypowiedzeniu umowy o pracę może dochodzić odszkodowania lub przywrócenia do pracy na drodze sądowej.

Wówczas niezbędne staje się zatrudnienie prawnika, który będzie specjalistą z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Prawnik  pozwoli nie tylko na łatwiejsze przebrnięcie przez sprawę sądową, ale także może pomóc uniknąć jej założenia poprzez skuteczne wykorzystania przepisów prawa pracy.

O radę zapytać możesz Adwokat:
http://www.kancelariaplock.pl

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – prawo pracy

Okres wypowiedzenia
Standardowy

W dzisiejszym świecie zmiana pracy stała się czymś powszedni, w końcu każdy szuka najlepszej opcji na zarobienie większych pieniędzy. Dlatego też warto przed wypowiedzeniem umowy o pracę zapoznać się kodeksem pracy i dowiedzieć się jaki okres wypowiedzenia nam przysługuje.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowę o pracę na czas nieokreślony możemy rozwiązać w każdym momencie, a okres wypowiedzenia jaki nam przysługuje zawarty jest w art. 36-36¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94z poźn. zm.).

Mówi o tym art. 36 §1 kp, w którym zawarta jest informacja że na okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wpływa przede wszystkim okres zatrudnienia, czyli długość stażu pracy u danego pracodawcy, uwzględniająca wszystkie okresy zatrudnienia w tej firmie. Staż ten zostaje zsumowany, a okres wypowiedzenia według przepracowanego okresu w danej firmie wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli  pracownik pracował w danej firmie krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
 • 3 miesiące, jeżeli  pracownik posiada co najmniej 3-letni staż w danej firmie

W niektórych wyjątkach wliczany jest staż pracy także u poprzedniego pracodawcy. Dzieje się tak wtedy, kiedy nasza firma staje się częścią innego zakładu (art. 23kp) lub też nasz nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy, np.: na skutek jego śmierci (art. 63 §3kp.).

Oczywiście okres wypowiedzenia może być skrócony za porozumieniem stron.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony uwzględnia tylko dwa przypadki wypowiedzenia:

 • kiedy dana umowa jest zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień)
 • w treści umowy znalazł się zapis (klauzulę), w którym strony umowy przewidują możliwość rozwiązania jej za wypowiedzeniem przed upływem okresu, na który została zawarta.

Umowa na czas określony przewiduje okres wypowiedzenia o długości 2 tygodni i w przeciwności do umowy na czas nieokreślony na jego długość nie ma wpływu długość trwania stosunku pracy. Możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia, jednak musi ono być zaakceptowane przez obie strony oraz być przede wszystkim korzystne dla pracownika. W innym przypadku okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosić będzie ustawowe 2 tygodnie.

Jaka umowa o pracę jest bardziej korzystna, jeśli chodzi o okres wypowiedzenia?

Jak widać w przypadku osób często zmieniających zakład pracy bardziej korzystna jest umowa o pracę na czas określony, ponieważ wymaga ona wyłącznie 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, dzięki czemu już po tym okresie możemy pełnić stosunek pracy w innej firmie. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony okres ten może wynosić nawet 3 miesiące, co może uniemożliwić nam płynną zmianę pracy.

Nie wiesz jaki okres wypowiedzenia Ci przysługuje? Zapytaj radcę prawnego lub wybierz porady prawne Płock.

Prawo pracy – Staż pracy, a ilość dni urlopu

urlop
Standardowy

Rozpoczynając po studiach pracę na „Umowę o pracę”, czy też pracując pewien okres czasu zastanawiamy się jaki wymiar urlopu przysługuje nam, czy jest wymiar pełny 26 dni urlopu, czy też mniej? Postaramy się opisać jaka jest zależność między stażem pracy, a ilością dni urlopu oraz jakie elementy wliczają się w staż pracy liczony do urlopu.

Staż pracy, a ilość dni urlopy?

W polskim prawie pracy, zgodnie z art. 154 § 1 k.p. wymiar urlopu zależny jest wyłącznie od stażu pracy, a nie płci, czy wieku i wynosi on:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest pracuje  krócej niż 10 lat
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest pracuje co najmniej 10 lat.

Co wlicza się w staż pracy?

Ukończone szkoły, a dodatkowe lata stażu pracy do urlopu wypoczynkowego

Wbrew pozorom, aby uzyskać pełen wymiar urlopu, czyli 26 dni nie musimy pracować 10 lat, ponieważ w staż pracy wlicza się także nauka w szkole średni, zawodowej, a także policealnej i na studiach.

W zależności od ukończonej szkoły, przysługuje nam dodatkowe lata do stażu pracy, które uwzględniane są w przypadku wyliczania urlopu. Lata ta jednak nie sumują się, a brane są pod uwagę najbardziej korzystne dla pracownika ukończone szkoły, które wpływają na okres urlopu wypoczynkowego.

I tak za ukończenie szkoły zasadniczej lub też równorzędnej szkoły zawodowej doliczone zostaną do naszego stażu pracy 3 lata, za ukończenie zawodowej szkoły średniej szkoły 5 lat, a  za świadectwo ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata.

Dodatkowe lata do stażu pracy zyskamy również kończąc szkołę policealną, za co otrzymamy 6 lat, natomiast w przypadku ukończonych studiów wyższych, aż 8 lat.

Jak widać ukończone studia wyższe i praca dwa lat w dowolnej firmy na umowę o pracę uprawnia nas do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, czyli 26 dni urlopu.

Inne elementy wydłużające staż pracy

Na długość urlopu wypoczynkowego wpływ mają też tzw. okresy zaliczalne, czyli:

 • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • okres udokumentowanej pracy za granicą, która podjęta była po 1 listopada 2005 roku,
 • lata pełnionej służby wojskowej,
 • okres urlopu wypoczynkowego,
 • czas, w którym prowadziliśmy indywidualne gospodarstwo rolne.

Cały ten okres możemy wliczyć w staż pracy, co przyspieszy uzyskanie pełnego wymiaru urlopu, czyli 26 dni urlopu.

Czego nie możemy uwzględnić w stażu pracy?

Do okresu stażu, który pozwoli nam uzyskać 26 dni urlopu nie możemy wliczyć:

 • czasu pracy na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną,
 •  lata, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą,
 •  okresu urlopu bezpłatnego.

Jeśli nadal nie jesteś pewien ile dni urlopu Ci przysługuje 20, czy 26 zapytaj swojego pracodawcy lub też skontaktuj się z radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy, który na podstawie przedstawionych dokumentów i zaświadczeń udzieli Ci wyczerpującej informacji. Tego typu porady prawne można uzyskać również bezpłatnie, o czym pisaliśmy w tym artykule:
http://prawnik-plock.blog.pl/darmowa-pomoc-prawna-swiadczona-przez-prawnika/