Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – prawo pracy

Okres wypowiedzenia
Standardowy

W dzisiejszym świecie zmiana pracy stała się czymś powszedni, w końcu każdy szuka najlepszej opcji na zarobienie większych pieniędzy. Dlatego też warto przed wypowiedzeniem umowy o pracę zapoznać się kodeksem pracy i dowiedzieć się jaki okres wypowiedzenia nam przysługuje.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowę o pracę na czas nieokreślony możemy rozwiązać w każdym momencie, a okres wypowiedzenia jaki nam przysługuje zawarty jest w art. 36-36¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94z poźn. zm.).

Mówi o tym art. 36 §1 kp, w którym zawarta jest informacja że na okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wpływa przede wszystkim okres zatrudnienia, czyli długość stażu pracy u danego pracodawcy, uwzględniająca wszystkie okresy zatrudnienia w tej firmie. Staż ten zostaje zsumowany, a okres wypowiedzenia według przepracowanego okresu w danej firmie wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli  pracownik pracował w danej firmie krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
  • 3 miesiące, jeżeli  pracownik posiada co najmniej 3-letni staż w danej firmie

W niektórych wyjątkach wliczany jest staż pracy także u poprzedniego pracodawcy. Dzieje się tak wtedy, kiedy nasza firma staje się częścią innego zakładu (art. 23kp) lub też nasz nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy, np.: na skutek jego śmierci (art. 63 §3kp.).

Oczywiście okres wypowiedzenia może być skrócony za porozumieniem stron.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony uwzględnia tylko dwa przypadki wypowiedzenia:

  • kiedy dana umowa jest zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień)
  • w treści umowy znalazł się zapis (klauzulę), w którym strony umowy przewidują możliwość rozwiązania jej za wypowiedzeniem przed upływem okresu, na który została zawarta.

Umowa na czas określony przewiduje okres wypowiedzenia o długości 2 tygodni i w przeciwności do umowy na czas nieokreślony na jego długość nie ma wpływu długość trwania stosunku pracy. Możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia, jednak musi ono być zaakceptowane przez obie strony oraz być przede wszystkim korzystne dla pracownika. W innym przypadku okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosić będzie ustawowe 2 tygodnie.

Jaka umowa o pracę jest bardziej korzystna, jeśli chodzi o okres wypowiedzenia?

Jak widać w przypadku osób często zmieniających zakład pracy bardziej korzystna jest umowa o pracę na czas określony, ponieważ wymaga ona wyłącznie 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, dzięki czemu już po tym okresie możemy pełnić stosunek pracy w innej firmie. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony okres ten może wynosić nawet 3 miesiące, co może uniemożliwić nam płynną zmianę pracy.

Nie wiesz jaki okres wypowiedzenia Ci przysługuje? Zapytaj radcę prawnego lub wybierz porady prawne Płock.